Betingelser

Når du som kunde benytter Finansspot til at indhente tilbud på dine finansielle ydelser /produkter, accepterer du følgende betingelser.

Det er gratis at benytte Finansspot, hvis du ikke gør brug af et tilbud opnået via Finansspot platform. Ved accept af tilbud opnået via Finansspot platform, se priser i afsnit 2.

Det er 100% uforpligtende at benytte Finansspot.

1. Om Finansspot

Finansspot formidler kontakt mellem kunden og samarbejdspartneren. Kunden kan indhente tilbud på en/et eller flere ydelser/produkter hos en række samarbejdspartnere. Samarbejdspartnerne kan herefter give tilbud på den/det forespurgte ydelse/produkt.

Samarbejdspartnerne beslutter selv, om de ønsker at afgive tilbud til kunden, på den/det forespurgte ydelse/produkt eller ej. Kunden beslutter ligeledes selv, om denne ønsker at acceptere et af de afgivne tilbud.

Det er gratis for kunden at indhente tilbud via Finansspot platform.

Finansspot formidler alene kontakten mellem kunden og samarbejdspartnerne, og er ikke involveret i den del af processen, der vedrører selve ydelsen/produktet, som kunden køber af samarbejdspartnerne.

Finansspot stiller alene muligheden for at indhente tilbud på ydelser/produkter til rådighed, og garanterer ikke for antallet eller indholdet af tilbud.

Finansspot har ingen indflydelse på de informationer, som kunden sender via Finansspots platform til samarbejdspartnerne. Finansspot indestår således ikke for rigtigheden af de oplysninger, der formidles via Finansspots platform, og er ikke ansvarlig for eventuelle fejl i disse oplysninger. Såfremt Finansspot finder fejl i de indtastede informationer, og de korrekte informationer kan rekvireres i offentlige databaser såsom 118.dk, krak.dk eller lign., forbeholder Finansspot sig retten til at korrigere de indtastede informationer.

2. Tilmelding som kunde hos Finansspot

For at kunne benytte Finansspot skal kunden være fyldt 18 år. Kunden skal oprette en forespørgsel, og i den forbindelse afgive nogle oplysninger, herunder navn, postadresse, telefonnummer, e-mailadresse mv. Det er kundens ansvar, at oplysningerne til enhver tid er korrekte.Opnår kunden ikke en aftale gennem Finansspots platform, er gennemgangen/tilbud fra samarbejdspartnere mv. gratis. Opnår kunden en aftale via Finansspots platform betaler kunden et engangssalær til Finansspot med det samme på:

Bankprodukt: 10.000 kr. + moms

Forsikringsprodukt: 10.000 kr. + moms

Pensionsprodukt: 5.000 kr. + moms

Revisionsprodukt: 5.000 kr. + moms

Sundhedsprodukt: 5.000 kr. + moms

Før indgåelse af aftale med Finansspot skal kunden acceptere samtykkeerklæring samt betingelser.

3. Datasikkerhed

Ved tilmelding som kunde hos Finansspot, bliver de oplysninger, som kunden afgiver ved tilmeldingen, registreret. Disse oplysninger bliver behandlet fortroligt, og er kun tilgængelige for kunden og de betroede databaseansvarlige medarbejdere hos Finansspot.

Finansspot indsamler og opbevarer de oplysninger kunden indtaster, med det formål at kunne administrere brugen af Finansspot.

Personoplysningerne registreres hos Finansspot og opbevares af lovpligtige årsager i fem år. Når der indsamles personoplysninger via Finansspot, sker det altid ved afgivelse af kundens udtrykkelige samtykke, således kunden er informeret om, præcis hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Oplysninger afgivet til Finansspot videregives eller sælges på ingen måde videre til uvedkommende, og Finansspot registrerer ingen personfølsomme oplysninger, medmindre kunden udtrykkelig har givet sit samtykke.

Som registreret hos Finansspot, har kunden altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen, og kunden har mulighed for til enhver tid at kontakte Finansspot og få meddelt, hvilke oplysninger Finansspot har registreret om kunden. Henvendelse i forbindelse hermed rettes til Finansspot via kontakt@finansspot.dk.

Finansspot er i overensstemmelse med persondataloven dataansvarlig for så vidt angår de oplysninger, kunden indtaster i forbindelse med oprettelsen af et kundeforhold. Kunden er dataansvarlig med hensyn til de oplysninger, denne angiver i forbindelse med udfyldelsen af formularer til indhentning af tilbud hos Samarbejdspartnerne. Finansspot er databehandler for så vidt angår oplysningerne i formularerne.

Kunden godkender ved accept af nærværende betingelser for anvendelsen af Finansspot, at Finansspot indsamler, overfører, lagrer og benytter de personlige oplysninger -kunden har afgivet – på servere placeret i Danmark.

Behandlingen af kundens oplysninger sker i overensstemmelse med Persondataloven.

4. Brug af oplysninger

Kunden har ved accept af nærværende betingelser erklæret sig indforstået med, og har accepteret følgende:

Alle de af kunden angivne oplysninger kan videregives af Finansspot til alle Samarbejdspartnerne.

Samarbejdspartnerne afgiver deres tilbud direkte til kunden, og samarbejdspartnerne kan kontakte kunden via telefon og/eller e-mail i forbindelse med tilbudsgivningen.

Samarbejdspartnerne er ikke forpligtede til at afgive et tilbud til kunden.

Finansspot har tilladelse til at følge op på kundens konkrete forespørgsel.

Kunden samtykker, at samarbejdspartnerne er berettigede til at sammenholde de af kunden afgivne informationer med CPR-registeret for at sikre, at de identitetsoplysninger, som kunden har afgivet, er oplyst korrekt.

Ved oprettelse af kundeforhold og ved indtastning af oplysninger i formularerne i forbindelse med indhentning af tilbud, accepterer kunden at disse oplysninger gøres tilgængelige for samarbejdspartnerne.

5. Finansspots rettigheder og forpligtelser

Finansspot giver kunden mulighed for at indhente tilbud hos samarbejdspartnerne. Finansspot formidler alene kontakt mellem kunden og samarbejdspartnerne. Indhentningen af tilbud ud fra kundens ønsker hos samarbejdspartnerne påbegyndes umiddelbart efter en forespørgsel er oprettet.

Finansspot påtager sig intet ansvar for, om oplysninger om e-mail og/eller telefonnummer, samt andre oplysninger i forespørgsel og tilbud er korrekte.

Finansspot forbeholder sig ret til elektronisk at sende relevant information, nyheder eller tilbud til enhver kunde hos Finansspot.

6. Fortrydelse

Når kunden benytter sig af Finansspot til indhentelse af tilbud hos samarbejdspartnerne, bliver de af kunden indtastede oplysninger videregivet til samarbejdspartnerne umiddelbart herefter. Når oplysningerne således er afsendt, kan kunden ikke fortryde afsendelsen og pålægge Finansspot at trække de afsendte forespørgsler tilbage.

7. Regler for indhentelse og accept af tilbud

Der er op til kunden og samarbejdspartnerne at aftale, hvornår og under hvilke andre omstændigheder ydelsen/produktet skal erlægges. Såfremt kunden eller samarbejdspartnerne oplever, at aftalen ikke honoreres af den anden part, opfordres man i første omgang til at kontakte Finansspot.

8. Tryghedsaftale

Hos Finansspot er din kundetilfredshed det vigtigste for os. Derfor får du en 3-årig tryghedsaftale helt gratis. Det betyder rent praktisk, at hvis vi har hjulpet dig til en aftale, men du efter f.eks. 2 år er utilfreds med service/rådgiver/kemi/værdier/andet, så hjælper vi dig videre uden det koster noget til Finansspot.

9. Ansvarsfraskrivelse

Finansspot er ikke involveret i transaktionen mellem kunden og samarbejdspartnerne. Finansspot kan derfor ikke stilles til ansvar for eventuelle uoverensstemmelser mellem kunden og samarbejdspartnerne.
Finansspot påtager sig intet ansvar i forbindelse med de ydelser /produkter, som kunden køber hos samarbejdspartnerne ved brug af Finansspot. Finansspot er ikke ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, der opstår som følge af brug af Finansspot. Da Finansspot ikke er part i aftalen mellem kunden og samarbejdspartnerne kan Finansspot ikke gøres ansvarlig, hvis kunden eller samarbejdspartnerne -uanset årsag – helt eller delvist ikke opfylder sine forpligtelser over for den anden part.

Hvis kunden eller samarbejdspartnerne ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til aftalen, skal der reklameres direkte overfor modsatte part uden ubegrundet ophold.

Finansspot kan ikke drages til ansvar, hvis der er noget i vejen med den/det ydelse/produkt, kunden køber af samarbejdspartnerne gennem Finansspot.

Spørgsmål, klager, tvister, forhandlinger eller lignende kommunikation er et anliggende mellem kunden og samarbejdspartnerne.

Ved accept af disse betingelser, som er en forudsætning for at kunne benytte Finansspot, er Finansspot ansvarsfri i enhver henseende, det være sig, men er ikke begrænset til de nedenfor beskrevne tilfælde:

Finansspot kan ikke gøres erstatningsansvarlig som følge af økonomisk tab, person-, system- og/eller tingsskade, som kunden eller samarbejdspartnerne måtte lide i forbindelse med aftalen.

Finansspot er ikke erstatningsansvarlig for tab som skyldes: Nedbrud i og/eller svigtende adgang til IT-systemer eller ødelæggelse/beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset at det er Finansspot, der står for driften af systemerne. Svigt i strømforsyning eller telekommunikation hos Finansspot. Lovindgreb. Terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking), uroligheder, oprør, sabotage, krig, force majeure eller naturkatastrofer. Strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af Finansspot selv eller dennes organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, hvis konflikten kun rammer dele af Finansspot, eller andre forhold og omstændigheder, som er uden for Finansspots kontrol. Finansspot forholder sig ikke til de indtastede priser og data.

Ovenstående ansvarsfraskrivelse gælder, medmindre andet følger af dansk rets ufravigelige regler.

10. Misligholdelse af betingelser

Finansspot forbeholder sig ret til uden varsel at opsige en kunde, såfremt kunden misligholder nærværende betingelser. Finansspot ønsker naturligvis et godt forhold til enhver af vores kunder, og vores supportafdeling vil i tilfælde af misbrug, som hovedregel kontakte en given kunde med henblik på at fastslå, om misbruget skyldes en uforsætlig handling fra kundens side. Kunden bør dog i alle tilfælde, hvor kunden er i tvivl om regler og betingelser, henvende sig til Finansspots supportafdeling, således kunden kan få vejledning og forklaring om korrekt brug af Finansspot.

11. Kontaktoplysninger

Finansspot
CVR. 35557504
Isgårdsvej 5
5000 Odense  C
Tlf.: +45 22537876
E-mail: kontakt@finansspot.dk

12. Lovvalg og værneting

Enhver tvist eller uenighed mellem Finansspot og kunden eller samarbejdspartnerne, som forgæves er forsøgt afgjort i mindelighed, skal afgøres efter dansk ret ved Finansspots til enhver tid værende værneting, medmindre andet følger af dansk rets ufravigelige regler.